വീശ് വല നിർമ്മാണം | Fishing Net Making Malayalam | How to make Kerala Fishig Net |വീശുവല മീൻപിടുത്തം

15 Просмотры
Издатель
#FishingNetMakingKerala


വീശ് വലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ വീഡിയോകൾ :-

മീൻപിടുത്തവും വീശ് വലയും


വിരിയുന്ന വീശുവല


കൈകെട്ട് വല നിർമ്മാണം


വല നെയ്യാൻ പഠിക്കാം


വല വീശാൻ പഠിക്കാം


വിവിധതരം വലകൾ
മീൻപിടുത്തം ജീവിത മാർഗ്ഗമാക്കിയവർ ധാരാളമായുള്ള സ്ഥലമാണ് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ തീരദേശ ഗ്രാമമായ തൃക്കുന്നപ്പുഴയും പതിയാങ്കരയും ആറാട്ടുപ്പുഴയുമൊക്കെ
വീശ് വലകൾ നിർമ്മിക്കുന്നവരും കുറവല്ല ഏറിയ മുഴത്തിലുള്ള നല്ലയിനം വീശ് വലകൾ നിർമ്മിക്കുന്നവരും ധാരാളമായുള്ള ഇവിടെ വല വീശി മീൻപിടിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ സമീപിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് അഫ്സൽ ഇദ്ദേഹം നിർമ്മിക്കുന്ന വലകൾക്ക് ആവിശ്യക്കാർ ഏറെയാണ്

സ്ഥലം: ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ ഹരിപ്പാടിനടുത്ത് തൃക്കുന്നപ്പുഴ

അഫ്സൽ ഇക്കയുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടാം
9037700801
8891618131


Query Solved

Fishing Net
Net Making Malayalam
Cast Net Repairing
How to Make Fishing Net
Kerala Fishing Net
veeshu vala
വീശ് വല നിർമ്മാണം
മീൻപിടുത്തം
വല വീശൽ


#SanisMedia


എന്റെ നമ്പർ:7012962063


????????????Follow me on ????????????


facebook:

Instagram:

Contact Gmail: @
Категория
Программы и софт
Комментариев нет.