ചൊവ്വയിൽ വിജയകരമായി സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിം​ഗ് നടത്തി ചൈന| China successfully made soft landing in Mars

1 Просмотры
Издатель
China successfully made soft landing in Mars| ചൊവ്വയിൽ വിജയകരമായി സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിം​ഗ് നടത്തി ചൈന
#asianetnews #asianetnewslive
Subscribe to Asianet News YouTube Channel here ►

Website ►
Facebook ►
Twitter ►
Download India’s No. 1 Malayalam News Mobile App:
► For Android users:
► For iOS users:

Asianet News - Kerala's News and Infotainment TV Channel

Check out the latest news from Kerala, India and around the world. Latest news on Mollywood, Politics, Business, Cricket, Technology, Automobile, Lifestyle & Health and Travel. More on
Категория
Программы и софт
Комментариев нет.